ინფორმაცია გზავნილზე: 84977

გამგზავნი: მერაბი ნადირაძე

შეკვეთის თარიღი: 21/08/2021

ქალაქი: ქუთაისი, ა.ჭავჭავაძის #21


მიმღები: ირაკლი ფოლადაშვილი

ჩაბარების თარიღი: 23/08/2021

ქალაქი: ბათუმი, ა.ჭავჭავაძის #21

ამანათის სტატუსი: ჩაბარებული


წონა: 2 კგ

ფასი: 7 ლარი

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კანონმდებლობით დადგენილი პრინციპების გათვალისწინებით, ინფორმაციის მიმღები იღებს ვალდებულებას, რომ შეინახავს და დაიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას გამჟღავნებისაგან. ამგვარად, ინფორმაციის მიმღები მხარე (easyway.ge) რომელსაც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, წვდომა აქვს გარკვეული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებთან, მათთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, შებოჭილნი არიან პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენციალურად შენახვისა და არასანქცირებული გამჟღავნებისაგან თავის შეკავების ვალდებულებით.

დაუშვებელია მიმღები მხარის მიერ ნებისმიერი სხვა მიზნით ინფორმაციის შემდგომი დამუშავება ან გამჟღავნება, ასევე მესამე პირებისათვის გადაცემა.

ინფორმაციის მიმღები მხარე ვალდებულია, მიიღოს ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან.

გაიარეთ ავტორიზაცია


არ გაქვთ ანგარიში?

პაროლის აღდგენა


არ გაქვთ ანგარიში?

გაიარეთ რეგისტრაცია


უკვე ხარ რეგისტრირებული?