ინფორმაცია გზავნილზე: 84977

გამგზავნი: მერაბი ნადირაძე

შეკვეთის თარიღი: 21/08/2021

ქალაქი: ქუთაისი, ა.ჭავჭავაძის #21


მიმღები: ირაკლი ფოლადაშვილი

ჩაბარების თარიღი: 23/08/2021

ქალაქი: ბათუმი, ა.ჭავჭავაძის #21

ამანათის სტატუსი: ჩაბარებული


წონა: 2 კგ

ფასი: 7 ლარი

წესები & პირობები

მუხლი 1. კომპანიის შესახებ

1.1 შპს „იზი გრუპი“ - საიდენტიფიკაციო კოდი: 406267276 საკურიერო კომპანია, რომელიც შემკვეთის/მომხმარებლის შეკვეთის შესაბამისად ახორციელებს სატრანსპორტო ექსპედიციას/გადაზიდვას ეროვნული კანონმდებლობის დაცვით, საქართველოს ტერიტორიის მასშტაბით. (შემდგომში: კომპანია)

1.2 იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის N 7

1.3 საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406267276

1.4 ვებ. გვერდი: www.easyway.ge

1.5 ელ-ფოსტა: info@easyway.ge

II. ტერმინთა განმარტება

2.1. შემკვეთი: იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც კომპანიის ვებ-გვერდის საშუალებით, რეგისტრაციით თუ მის გარეშე, ახორციელებს შეკვეთას სატრანსპორტო ექსპედიციის/გადაზიდვის მოთხოვნის შესახებ. ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში შემკვეთი შეიძლება იყოს გამგზავნი ან მიმღები/ადრესატი.

2.2. გამგზავნი: იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელიც გადასცემს ნივთს/ამანათს კომპანიას სატრანსპორტო ექსპედიციისათვის/გადაზიდვისათვის.

2.3. მიმღები/ადრესატი: იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომლისთვისაც კომპანია ახორციელებს შემკეთის მიერ მიწოდებული ამანათის ტრანსპორტირებასა და მიწოდებას.

2.4. კურიერი: კომპანიის მიერ გულისხმიერად შერჩეული პირი, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს მომსახურეობას.

III. შეთანხმების საგანი

3.1. შეთანხმების საგანს წარმოადგენს კომპანიის მიერ შემკვეთის დავალების შესაბამისად, საქართველოს მასშტაბით ამანათების სატრანსპორტო ექსპედიცია/გადაზიდვა. ტრანსპორტირება ხორციელდება კომპანიის სახელით და შემკვეთის ხარჯზე.

3.2. ვებ-გვერდით სარგებლობა შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, რეგისტრაციით თუ მის გარეშე

3.3. საიტით სარგებლობა უფასოა, შეკვეთის გაფორმებისას შემკვეთი პირი ადასტურებს, რომ გაეცნო კომპანიის წესებსა და პირობებს და ეთანხმება მას.

3.4. კომპანიას უფლება აქვს წინამდებარე შეთანხმების საგნით გათვალისწინებული მომსახურეობის განსახორციელებლად გააფორმოს ხელშეკრულებები მესამე პირებთან.

3.5. კომპანიასა და შემკვეთს შორის ურთიერთობა რეგულირდება წინამდებარე შეთანხმებითა და საქართელოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

IV. მომსახურეობის ღირებულება

4.1. მომსახურეობის ღირებულება გამოითვლება ამანათის რეალური ან მოცულობითი წონის მიხედვით

4.2. რეალური წონა გამოინგარიშება ნივთის/ამანათის კილოგრამობით

4.3. მოცულობითი წონა გამოიანგარიშება ფორმულით: სიგრძე X სიგანე X სიმაღლე / (შეფარდებული) 5000 (სანტიმეტრებით გაზომვისას).

4.4. წონის დამრგვალება ხდება 100 გრამის სიზუსტით

4.5. კომპანია წონის გამოთვლისას უპირატესობას მიანიჭებს რეალურ და მოცულობითი წონებიდან მაქსიმალურს.

V. შემკვეთის ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

5.1. შემკვეთი ვალდებულია შეკვეთის განხორციელებისას სწორად მიუთითოს პირადი და საკონტაქტო მონაცემები, კომპანია არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ არასწორად მოწოდებული ინფორმაციის გამო ზიანის დადგომის შემთხვევაში გამოწვეულ შედეგებზე. ასეთ შემთხვევაში პასუსხისმგებლობა გადადის მომხმარებელზე და კომპანიას უფლება აქვს მომხმარებელს მოსთხოვოს ზიანის სრულად ანაზღაურება.

5.2. მომხმარებელი ვალდებულია ამანათი სათანადოდ შეფუთოს, სათანადო შეფუთვად იგულისხმება:

ა) ამანათის იმგვარად შეფუთვა, რის შემდეგადაც არ მოხდება მასში სხვა გზავნილის შეღწევა, ასევე უზრუნველყოფილი იქნება მისი შიგთავსის დაცვა ტრანსპორტირებისას.

ბ) ამანათი უნდა შეიფუთოს ისეთი სახით, რომ არ მოხდეს შიგთავსის დაზიანება ტრანსპორტირების დროს

გ) მინისგან დამზადებული ან სხვა მსხვრევადი ნივთები უნდა შეიფუთოს მყარ ყუთში, რომელიც ამოვსებული იქნება შესაბამისი დამცავი მასალით.

დ) იმგვარად შეფუთვა, რომ არ მოხდეს ამანათის შიგთავსის, აგრეთვე მასთან ერთად გადასაზიდი სხვა გზავნილების ნებისმიერი სახით დაზიანება ტრანსპორტირების დროს 50

5.3. ამანათის დაზიანების/დაკარგვის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს ნივთის ღირებულების განმსაზღვრელი ინვოისი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში დაკარგული ან დაზიანებული ნივთის ანაზღაურება მოხდება საბაზრო ღირებულებით.

5.4. საფრითხისშემცველი ტვირთის არსებობისას მომხმარებელმა უნდა გააფრთხილოს კომპანია საფრთხის ზუსტი სახეობის შესახებ და აუცილებლობის შემთხვევაში მიუთითოს მას უსაფრთხოების ზომებზე. ტვირთი, რომელის საფრთხისშემცველობის შესახებ არ იცოდა კომპანიამ, შეიძლება ნებისმიერ დროსა და ადგილზე გადმოიტვირთოს, განადგურდეს ან გაუვნებელდეს ისე, რომ კომპანიას არ დაეკისრება ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.

5.5. შემკვეთი ვალდებულია კომპანიას წინასწარ აცნობოს ამანათის მახასიათებლების შესახებ: შეიცავს ის თუ არა სითხეს, ზეთს ან ადვილად მსხვრევად ელემენტებს და სხვა მახასიათებელს. იმ შემთხვევაში თუ შემკვეთი კომპანიას არ მიაწვდის აღნიშნული სპეციფიკური მახასიათებელის შესახებ ინფორმაციას, კომპანია არ არის ვალდებული აანაზღაუროს დამდგარი ზიანი.

VI. კომპანიის პასუხისმგებლობა

6.1. კომპანია იღებს პასუხიმგებლობას ამანათზე, გამგზავნის მიერ ნივთის კურიერისათვის გადაცემის მომენტიდან, ნივთის ადრესატისათვის ჩაბარებამდე.

6.2. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მიმღების მიერ შეძენილი ნივთის პროდუქციის ხარისხა და სახეობაზე.

6.3. გამგზავნის მიერ არასათანადოდ შეფუთული ამანათის დაზიანების შემთხვევაში კომპანია პასუხს არ აგებს.

6.4. კომპანიას უფლება აქვს უარი თქვას მომსახურეობის შესრულებაზე თუ ტვირთის მახასიათებლები ან მომხმარებლის მიერ მიწოდებული სხვა ინფორმაცია არ არის სრული ან მცდარია.

6.5. თუ ამანათს არ აქვს თანდართული მიმღების სწორი მონაცემები, კომპანია პასუხს არ აგებს ასეთი ამანათის დროულ ტრანსპორტირებაზე. პროცედურება გახანგრძლივდება გაურკვეველი ვადით, ამანათის მიმღების მონაცემების სრულ იდენტიფიცირებამდე.

6.6. კომპანია არ იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს დამდგარი ზიანი თუ, ამანათს არ აღენიშნება შეფუთვის გარეგნული ზიანი, რაც უნდა შემოწმდეს მიმღების მიერ ამანათის მიღებისთანავე, კურიერის თანდასწრებით.

VII. ამანათის მიღება

7.1. ამანათის ჩაბარება ხდება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მითითებულ მისამართზე, მომსახრეობის პირობები განსაზღვრულია კომპანიის ვებ-გვერდზე.

7.2. ამანათის ჩაბარების მომენტში, მიმღები/ადრესატი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით გახსნას და შეამოწმოს ამანათის შიგთავი. სხვა შემთვევაში კომპანია არ მიიღებს მიმღების პრეტენზიებს.

7.3. იმ შემთხვევაში თუ მიმღები არ იმყოფება მის მიერ მითითებულ მისამართზე და/ან არ პასუხობს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს. კურიერის ორჯერადი მცდელობის შემდეგ თუ ვერ მოხერხდა მასთან დაკავშირება, ამანათი ბრუნდება ოფისში/საწყობში ან უბრუნდება გამგზავნს. გამგზავნს ეკისრება უკან დაბრუნების საფასურის გადახდა.

7.4. თუ მიმღები უარს აცხადებს ამანათის ჩაბარებაზე, ამანათი უბრუნდება გამგზავნს. გამგზავნი ვალდებულია გადაიხადოს ტრანსპორტირების საფასური.

7.5. ამანათი უკან დაბრუნებულად არ ითვლება, როცა ჩაბარებული ნივთის სანაცვლოდ კომპანიას მოაქვს სხვა ახალი ნივთი მიმღებისაგან გამგზავნთან. ამგვარი შემთხვევა უნდა გაფორმდეს, როგორც ახალი შეკვეთა.

7.6. შემკვეთს შეუძლია თავად მიიტანოს ამანათი კომპანიის ოფისში ან ისარგებლოს საკურიერო მომსახურეობით.

VIII. აკრძალული ამანათების ჩამონათვალი

8.1. კომპანია არ გადაზიდავს, გარდა წინასწარი შეთანხმებისა შემდეგ ნივთებს
ა - ცხოველები
ბ - ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული საშუალებები
გ - ფეთქებადი ან ცეცხლსასროლი იარაღი
დ - ძვირფასი ლითონისგან დამზადებული ნივთები
ე - ფული და სხვა ძვირფასი საგნები
ვ - ტოქსიკური და ინფექციური შიგთავსის მქონე ნივთები

IX. ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი

9.1. მომსახურეობის ფარგლებში დასაშვებია ჩეკთან გატანაბრებული დოკუმენტით სარგებლობა (ჩგდ) გამგზავნმა ამანათს თან უნდა დაურთოს აღნიშნული დოკუმენტი, სადაც აღნიშნული იქნება ის თანხა, რომელიც კომპანიამ უნდა აიღოს მიმღებისაგან და გადასცეს გამგზავნს.

X პერსონალური მონაცემების დაცვა

10.1. გამგზავნის, მიმღების/ადრესატის პირადი ინფორმაცია დაცულია, კომპანია არ გამოიყენებს პერსონალურ მონაცემებს ნებისმიერი სხვა მიზნით, გარდა მომსახურეობის მიზნებისა და საჭიროებისათვის.

10.2. კომპანია არ გადასცემს მესამე პირებს შეკვეთაში დაფიქსირებულ პერსონალურ მონაცემებს, წინასწარი თანხმობის გარეშე.

10.3. კომპანია იღებს ვალდებულებას გამართოს თავისი სისტემა იმდენად, რომ არ მოხდეს მესამე პირების მიერ პერსონალური მონაცემების მიღება ლეგალური გზით.

10.4. პერსონალური მონაცემების გაცემა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გათვალისწინებულია კანონით.

XI. დამატებითი პირობები

11.1. კომპანიის მიერ ამანათის აღების შემდეგ, გამგზავნის ან მიმღების მოთხოვნით დასაშვებია ჩაბარების ადგილის შეცვლა, თუ მისამართის ცვლილება ხდება ქალაქის ფარგლებში, აღნიშნული მომსახურეობის საფასური იქნება 2 (ორი) ლარი, რომელიც ემატება ძირითად თანხას, ხოლო თუ ახალი მისამართი ეკუთვნის სხვა რეგიონს, დამატებით ღირებულებად განისაზღვრება 4 (ოთხი) ლარი.

11.2. კომპანიას უფლება აქვს შემკვეთს წინასწარი ინფორმირების შემდეგ, შეთანხმების გარეშე შეცვალოს მომსახურეობის წესები და პირობები, ტარიფები ან შეუწყვიტოს მომსახურების მიწოდება.

11.3. მხარეებს შორის ურთიერთობები წესრიგდება აღნიშნული წესებითა და პირობებით, ამასთანავე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

გაიარეთ ავტორიზაცია


არ გაქვთ ანგარიში?

პაროლის აღდგენა


არ გაქვთ ანგარიში?

გაიარეთ რეგისტრაცია


უკვე ხარ რეგისტრირებული?