ინფორმაცია გზავნილზე: 84977

გამგზავნი: მერაბი ნადირაძე

შეკვეთის თარიღი: 21/08/2021

ქალაქი: ქუთაისი, ა.ჭავჭავაძის #21


მიმღები: ირაკლი ფოლადაშვილი

ჩაბარების თარიღი: 23/08/2021

ქალაქი: ბათუმი, ა.ჭავჭავაძის #21

ამანათის სტატუსი: ჩაბარებული


წონა: 2 კგ

ფასი: 7 ლარი

წესები & პირობები

მუხლი 1. კომპანიის შესახებ

1.1 შპს „იზი გრუპი“ (შემდგომში „კომპანია“ ან „შემსრულებელი“) ახორციელებს ამანათების ტრანსპორტირებას საქართველოს მასშტაბით

1.2 კომპანიის მისამართია: ქ. თბილისი, ისანი, აწყურის N11

1.3 საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406267276

1.4 ვებ. გვერდი: www.easyway.ge

1.5 ელ-ფოსტა: info@easyway.ge

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს საქართველოს მასშტაბით ამანათების/დოკუმენტების გადაზიდვა. ამანათების ტრანსპორტირება ხორციელდება კომპანიის სახელით და მომხმარებლის ხარჯზე;

2.2. კომპანიის სერვისით სარგებლობა შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, კომპანიის ვებ-გვერდზე http://www.EASYWAY.GE

2.3. საიტზე რეგისტრაცია უფასოა. ვებ-გვერდზე რეგისტრაციით, რეგისტრირებული პირი ადასტურებს, რომ გაეცნო ხელშეკრულების პირობებს და ეთანხმება მას;

2.4. კომპანიას უფლება აქვს წინამდებარე ხელშეკრულების საგნით გათვალისწინებული მომსახურების განსახორციელებლად გააფორმოს ხელშეკრულებები მესამე პირებთან;

2.5. მხარეებს შორის ურთიერთობა რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად.

მუხლი 3. ტრანსპორტირების ღირებულება

3.1. ტრანსპორტირების ღირებულება გამოითვლება ამანათის საერთო წონის მიხედვით, რეალურ და მოცულობით წონებს შორის მაქსიმალურით;

3.2. მოცულობითი წონის დაანგარიშება ხდება შემდეგი ფორმულით: სიგრძე * სიგანე * სიმაღლე / 5000 (სანტიმეტრებით გაზომვისას). წონის დამრგვალება ხდება 100 გრამის სიზუსტით;

მუხლი 4. მომხმარებლის ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

4.1. კომპანიის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი ავსებს კომპანიის მიერ რეგისტრაციისთვის დადგენილ ფორმას. რეგისტრაციის შემდგომ, მომხმარებელს კომპანიის ვებ–გვერდზე გაეხსნება საკუთარი პროფილი საიდენტიფიკაციო ნომრით;

4.2. ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას მომხმარებელმა სწორად უნდა მიუთითოს პირადი და საკონტაქტო მონაცემები. კომპანია არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ არასწორად მოწოდებული ინფორმაციის გამო ზიანის დადგომის შემთხვევაში გამოწვეულ შედეგებზე. ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა გადადის მომხმარებელზე და კომპანიას უფლება აქვს მომხმარებელს მოსთხოვოს ზიანის სრულად ანაზღაურება;

4.3. მომხმარებელი ვალდებულია ამანათი სათანადოდ შეფუთოს. არასათანადოდ შეფუთული ამანათის დაზიანების შემთხვევაში კომპანია პასუხს არ აგებს. შეფუთვის ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ კომპანიის ვებ გვერდზე;

4.4. იმ შემთხვევაში თუ ამანათი არასათადოდ არის შეფუთული კომპანიას უფლება აქვს უარი თქვას ამანათის ტრანსპორტირებაზე.

4.5. ამანათის დაზიანების/დაკარგვის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს ნივთის ღირებულების განმსაზღვრელი ინვოისი, ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, დაკარგული ან დაზიანებული ნივთის ზიანის ანაზღაურება მოხდება საბაზრო ღირებულებით;

4.6. საფრთხეშემცველი ტვირთის არსებობისას მომხმარებელმა უნდა გააფრთხილოს შემსრულებელი საფრთხის ზუსტი სახეობის შესახებ და აუცილებლობის შემთხვევაში, მიუთითოს მას უსაფრთხოების ზომებზე; ტვირთი, რომლის საფრთხეშემცველობის შესახებ არ იცოდა შემსრულებელმა, შეიძლება ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ ადგილას გადმოიტვირთოს, განადგურდეს ან გაუვნებელდეს ისე, რომ კომპანიას არ დაეკისრება ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა; მომხმარებელი ვალდებულია წინასწარ მიაწოდოს შემსრულებელს ინფორმაცია ტვირთთან დაკავშირებით, თუ ის შეიცავს სითხეს, ზეთს ან ადვილად მსხვრევად ელემენტებს, სხვა შემთხვევაში ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საჩივრები არ განიხილება და არ დგება შემსრულებელის პასუხისმგებლობა;

მუხლი 5. კომპანიის პასუხისმგებლობა

5.1. კომპანია ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელი ხდება კურიერის მიერ ტვირთის აღების მომენტიდან ადრესატისათვის გადაცემამდე;

5.2. შემსრულებელს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქციის ხარისხსა და სახეობაზე. აგრეთვე ისეთ ნივთებზე, რომლებიც მაღაზიის ან/და ფიზიკური პირის მიერ არასათანადოდ არის შეფუთული;

5.3. შემსრულებელს უფლება აქვს უარი თქვას მომსახურების გაწევაზე, თუ ტვირთის მახასიათებლები ან მომხმარებლის მიერ მიწოდებული სხვა ინფორმაცია არ არის სრული;

5.4. თუ ამანათს არ აქვს თანდართული სწორი მონაცემები მომხმარებლის ან/და მაღაზიის მიერ, არ ემთხვევა ან აკლია სხვადასხვა პარამეტრები, კომპანია პასუხს არ აგებს ასეთი ამანათის დროულად მიწოდებასა და ადრესატისთვის გადაცემაზე. პროცედურა გახანგრძლივდება გაურკვეველი ვადით ამანათის მიმღების სრულ იდენტიფიცირებამდე;

5.5. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ისეთ ამანათზე, რომელსაც არ აღენიშნება შეფუთვის გარეგნული ზიანი, რაც შემოწმებული უნდა იქნას ადგილზე ამანათის ოფისიდან გატანამდე ან საკურიერო მომსახურებისას კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით;

მუხლი 6. ამანათის მიღება

6.1. ამანათების ჩაბარება ხდება ყოველ კონკრეტულ შეკვეთაში მითითებულ მისამართზე. საკურიერო მოსახურების პირობები განსაზღვრულია კომპანიის ვებ-გვერდზე;

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ იმყოფება მის მიერ მითითებულ მისამართზე და/ან არ პასუხობს ტელეფონს და კურიერის ორჯერადი მცდელობის მიუხედავად ვერ ხერხდება მასთან დაკავშირება, ამანათი დაბრუნდება ოფისში ან უბრუნდება გამგზავნს. გამგზავნს ეკისრება უკან დაბრუნების საფასური, რომელიც წარმოადგენს გაგზავნის სტანდარტული საფასურის ნახევარს;

6.3. თუ მიმღები უარს აცხადებს ამანათის ჩაბარებაზე, ამანათი უბრუნდება გამგზავნს. ამ შემთხვევაში უკან დაბრუნებისას ტრანსპორტირების ტარიფი ნახევრდება;

6.4. უკან დაბრუნებად არ ითვლება შემთხვევა, როცა ჩაბარებული ნივთის სანაცვლოდ მოაქვს სხვა ახალი ნივთი მიმღებისგან გამგზავნთან. ამგავრი შემთხვევა, უნდა გაფორმდეს, როგორც ახალი შეკვთა;

6.5. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს თავად მიიტანოს გასაგზავნი ამანათი/დოკუმენტი კომპანიის ოფისში ან ისარგებლოს საკურიერო მომსახურებით;

6.6. საკურიერო მომსახურებით სარგებლობისას, ამანათის მიღებისთანავე, მომხმარებელი ვალდებულია კურიერის თანდასწრებით გახსნას და შეამოწმოს ამანათის შიგთავსი. სხვა შემთხვევაში, დაზიანების შესახებ პრეტენზიები აღარ განიხილება და შემსრულებელი არ არის პასუხისმგებელი ამანათში არსებული პროდუქციის შესაძლო დაზიანებაზე ან დანაკლისზე.

მუხლი 7. ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტი

7.1. მომსახურების ფარგლებში დასაშვებია ჩეკთან გათანაბრებული დოკუმენტით (ჩგდ) სარგებლობა. გამგზავნმა აღნიშნული დოკუმენტი თან უნდა დაურთოს ამანათს, სადაც აღნიშნული იქნება ის თანხა, რომელიც კომპანიამ უნდა აიღოს მიმღებისგან და გადასცეს გამგზავნს;

მუხლი 8. სხვა პირობები

8.1. კომპანიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ყველა ინფორმაცია და მომსახურების პირობა წარმოადგენს ამ ხელშკრულების განუყოფელ ნაწილს;

8.2. კომპანიის მიერ ამანათის აღების შემდეგ, გამგზავნის ან მიმღების მოთხოვნით დასაშვებია ჩაბარების მისამართის შეცვლა. თუ მისამართის ცვლილება ხდება ქალაქის ფარგლებში აღნიშნული მომსახურების საფასური იქნება 2 (ორი) ლარი, რომელიც ემატება ძირითად თანხას. ხოლო თუ ახალი მისამართი ეკუთვნის სხვა რეგიონს, დამატებითი ღირებულება იქნება 4 (ოთხი) ლარი;

8.3. კომპანია უფლებას იტოვებს მომხმარებლის წინასწარი ინფორმირების შემდეგ, მასთან შეთანხმების გარეშე, შეცვალოს მომსახურების წესები და პირობები, ტარიფები, ან შეუწყვიტოს მომხმარებელს მომსახურების მიწოდება;

8.4. კომპანია იტოვებს უფლებას მოახდინოს მომხმარებელთან ურთიერთობის ამსახველი მონაცემების ჩაწერა და დამახსოვრება ინტერნეტის, სატელეკომუნიკაციო თუ აუდიო-ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების ყველა სახეობის საშუალებით, რაც ასევე ეხება ელ–ფოსტაზე გამოგზავნილ წერილებს, სატელეფონო თუ წერილობით საუბრებს, კომენტარებს სოციალურ ქსელებში და ყველა სხვა მონაცემებს, რომლებიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს კომპანიის უფლებების დაცვის მიზნით მომხმარებელთან სასამართლო ან სხვა ტიპის დავის წარმოქმნის შემთხვევაში;

8.5. მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია დაცულია. კომპანია არ გადასცემს მესამე პირს მომხმარებლის შესახებ რაიმე ინფორმაციას გარდა კანონმდებლობით დადგენილი წესისა;

8.6. მხარეებს შორის ურთიერთობები ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან ერთად რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

გაიარეთ ავტორიზაცია


არ გაქვთ ანგარიში?

პაროლის აღდგენა


არ გაქვთ ანგარიში?

გაიარეთ რეგისტრაცია


უკვე ხარ რეგისტრირებული?